Mål T-296/20: Talan väckt den 12 maj 2020 – Foz mot rådet