2007/707/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007 , kolmen lisäpäivän myöntämisestä tehostetun tarkkailun vuoksi Saksalle neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteen II A mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5221)