Υπόθεση T-373/15: Προσφυγή της 10ης Ιουλίου 2015 — Ja zum Nürburgring κατά Επιτροπής