Komission asetus (ETY) N:o 4154/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, tiettyistä maataloustuotteista valmistettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3033/80 soveltamiseksi tarvittavista analyysimenetelmistä ja muista teknisistä säännöksistä