Komission asetus (EY) N:o 1565/2002, annettu 30 päivänä elokuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 103. erityisessä tarjouskilpailussa