Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4640 — BAE Systems/VT/JV) Текст от значение за ЕИП