Sag C-684/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. juli 2015 — Johannes Demmer mod Fødevareministeriets Klagecenter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — fælles landbrugspolitik — enkeltbetalingsordning — forordning (EF) nr. 1782/2003 — artikel 44, stk. 2 — forordning (EF) nr. 73/2009 — artikel 34, stk. 2, litra a) — begrebet »støtteberettiget hektar« — arealer, der strækker sig langs med landingsbaner samt rulle- og stopveje — anvendelse til landbrugsmæssige formål — lovlig — tilbagesøgning af uretmæssigt tildelt landbrugsstøtte)