Дело C-684/13: Решение на Съда (първи състав) от 2 юли 2015 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Схема на единно плащане — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Член 44, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Член 34, параграф 2, буква а) — Понятие „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ — Площи край пистите за излитане и кацане, пътеките за рулиране и крайните участъци за спиране — Използване за селскостопански дейности — Допустимост — Възстановяване на неправомерно отпуснатите селскостопански помощи)