Υπόθεση C-539/13: Αίτηση προδικαστικής απόφασης την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 14 Οκτωβρίου 2013 — Merck Canada Inc. και Merck Sharp & Dohme Ltd κατά Sigma Pharmaceuticals PLC