Mål C-234/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 oktober 2018 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – XC, YB, ZA (Begäran om förhandsavgörande – Unionsrättsliga principer – Lojalt samarbete – Processuell autonomi – Principerna om likvärdighet och effektivitet – Nationell lagstiftning enligt vilken rättsmedlet resning i brottmål får äga rum vid överträdelse av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Skyldighet att utvidga detta förfarande till att omfatta fall där grundläggande rättigheter enligt unionsrätten påstås ha överträtts – Föreligger inte)