Vec C-234/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – XC, YB, ZA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zásady práva Únie – Lojálna spolupráca – Procesná autonómia – Zásady ekvivalencie a efektivity – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca opravný prostriedok umožňujúci obnovu trestného konania v prípade porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Povinnosť rozšíriť toto konanie na prípady údajného porušenia základných práv zakotvených v práve Európskej únie – Neexistencia)