Kohtuasi C-234/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. oktoobri 2018. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – XC, YB, ZA (Eelotsusetaotlus – Liidu õiguse põhimõtted – Lojaalne koostöö – Menetlusautonoomia – Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted – Riigisisesed õigusnormid, milles on ette nähtud õiguskaitsevahend, mis võimaldab kriminaalasjas teistmist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni rikkumise korral – Kohustus laiendada seda menetlust olukorrale, milles väidetavalt on rikutud Euroopa Liidu õiguses tunnustatud põhiõigusi – Puudumine)