Поправка на Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г.)