Υπόθεση T-469/19: Προσφυγή της 8ης Ιουλίου 2019 — Barzanti κατά Κοινοβουλίου