Mål C-310/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgarien) – brottmål mot Petar Dzivev m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen — Artikel 325.1 FEUF — Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen — Straffrättsliga förfaranden som rör skattebrott avseende mervärdesskatt — Effektivitetsprincipen — Bevisupptagning — Telefonavlyssning — Tillstånd som meddelats av en obehörig domstol — Beaktande av denna telefonavlyssning såsom bevisning — Nationell lagstiftning — Förbud)