Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/478 af 14. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår de kategorier af sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstederne (EØS-relevant tekst.)