Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/595 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2015 , για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ