Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 на Комисията от 15 април 2015 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2016, 2017 и 2018 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци Текст от значение за ЕИП