Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10040 — M Group Services/Skanska Infrastructure Services) (Text s významom pre EHP) 2021/C 39/01