Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/278 на Комисията от 27 февруари 2020 година за определяне на максималния размер на помощта за частно складиране на маслиново масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1882