Υπόθεση C-539/16: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 30ής Ιουνίου 2017 [αίτηση του Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Richard Rodriguez Serin κατά HOP!-Regional