Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/128 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25 της 2ας Φεβρουαρίου 2016)