Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 88/2014 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2014 , περί καθορισμού διαδικασίας για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ