Υπόθεση T-211/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 2018 — Caviro Distillerie κ.λπ. κατά Επιτροπής [Ντάμπινγκ — Εισαγωγή τρυγικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και παραγωγής της εταιρείας Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd — Εκτελεστική απόφαση (ΕE) 2016/176 — Μη επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ — Άρθρο 3, παράγραφοι 2, 3 και 5, και άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Δειγματοληψία — Μη ύπαρξη σημαντικής ζημίας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Προσδιορισμός της ζημίας — Κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής]