Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8652 — Accuride / Mefro Wheels) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)