Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/553 av den 22 mars 2017 vad gäller överensstämmelse mellan målen inom nyckelområdena kapacitet och kostnadseffektivitet som ingår i den reviderade plan för funktionella luftrumsblock som lämnats in av Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna i enlighet med förordning (EG) nr 549/2004 och de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden [delgivet med nr C(2017) 1798] (Text av betydelse för EES. )$