PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Poročevalka: Bodil Valero