Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1677 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας των απαιτήσεων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)