Asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19) 2020/C 171/04