Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/414 оd 19. ožujka 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/570 u pogledu kapaciteta sustava rescEU za stvaranje zaliha medicinske opreme (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 1827) (Tekst značajan za EGP)