Mål C-666/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Cour d’appel de Paris - Frankrike) – IT Development SAS mot Free Mobile SAS (Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Skydd för immateriella rättigheter – Direktiv 2004/48/EG – Rättsligt skydd för datorprogram – Direktiv 2009/24/EG – Licensavtal för en programvara – Licenstagaren har gjort en otillåten ändring i ett datorprograms källkod på ett sätt som strider mot licensavtalet – Talan om intrång som programvarans upphovsman väcker mot licenstagaren – Det tillämpliga ansvarssystemets karaktär)