Vec C-666/18: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris – Francúzsko) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Dodržiavanie práv duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Právna ochrana počítačových programov – Smernica 2009/24/ES – Licenčná zmluva na počítačový program – Nepovolená zmena zdrojového kódu počítačového programu držiteľom licencie v rozpore s licenčnou zmluvou – Žaloba pre porušenie práv podaná autorom programu proti držiteľovi licencie – Titul uplatniteľného režimu zodpovednosti)