C-666/18: Решение на Съда (пети състав) от 18 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Cour d’appel de Paris — Франция) — IT Development SAS/Free Mobile SAS (Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Спазване на правата върху интелектуална собственост — Директива 2004/48/ЕО — Правна закрила на компютърните програми — Директива 2009/24/ЕО — Лицензионен договор за софтуер — Неразрешена промяна на изходния код на компютърна програма от лицензополучателя в нарушение на лицензионния договор — Иск за нарушение, предявен от автора на софтуера срещу лицензополучателя — Характер на приложимия режим на отговорност)