70/122/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1969, προς την Ιταλική Δημοκρατία σχετικά με τη διευθέτηση του εθνικού μονοπωλίου εμπορικού χαρακτήρα του τσιγαρόχαρτου (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)