Förteckning över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas rätt och som anmälts till kommissionen (Denna text upphäver och ersätter den som offentliggjorts EUT C 434, 27.12.2019, s. 27) 2020/C 136/05