Liste over truster og lignende juridiske arrangementer, der er reguleret af medlemsstaternes lovgivning, og som Kommissionen er underrettet om (Denne tekst annullerer og erstatter den tekst, der er offentliggjort i EUT C 434 af 27.12.2019, s. 27) 2020/C 136/05