Seznam svěřenských fondů (trusts) a podobných právních uspořádání, které se řídí právem členských států, oznámených Komisi (Tento text zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku C 434 ze dne 27.12.2019, s. 27) 2020/C 136/05