Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)