Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (Текст от значение за ЕИП.)