Vec C-640/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 23. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – Wagram Invest SA/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 78/660/EHS – Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností – Zásada verného a pravdivého obrazu – Nadobudnutie dlhodobého investičného majetku akciovou spoločnosťou – Zaúčtovanie diskontu spojeného s bezúročným záväzkom v trvaní viac ako jedného roka na ťarchu účtu ziskov a strát a zaúčtovanie obstarávacej ceny investičného majetku v súvahe na strane aktív po odpočítaní diskontu)