Predmet C-933/19 P: Žalba koju je 20. prosinca 2019. podnijela Autostrada Wielkopolska S.A. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 24. listopada 2019. u predmetu T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. protiv Komisije