Věc T-169/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – DEI v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Řecké trhy s hnědým uhlím a velkoobchodní trhy s elektřinou — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení čl. 86 odst. 1 ES ve spojení s článkem 82 ES — Udělení či zachování práv na těžbu z veřejných ložisek hnědého uhlí ve prospěch veřejného podniku — Vymezení relevantních trhů — Nerovné příležitosti — Povinnost uvést odůvodnění — Legitimní očekávání — Zneužití pravomoci — Proporcionalita“