Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1499 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην παραγωγή και τη χονδρική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ιταλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5026] (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)