Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8483 — Bain Capital Investors / Cinven Capital Management / Stada Arzneimittel) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )