Дело C-385/18: Решение на Съда (втори състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Понятие — Публично железопътно предприятие в затруднено положение — Мерки за помощ — Отпускане на финансова помощ — Цел — Продължаване на дейността на публичното железопътно предприятие — Отпускане на средства и участие в капитала на това публично предприятие — Прехвърляне в капитала на друго публично предприятие — Критерий за частния инвеститор — Задължение за предварително уведомяване за новите помощи)