Vec C-454/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Linköping – Švédsko) – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vnútorný trh s elektrickou energiou – Smernica 2009/72/ES – Prenos elektrickej energie – Pojem „prevádzkovateľ prenosovej sústavy“ – Nariadenie (ES) č. 714/2009 – Spojovacie vedenie – Prenosové vedenie spájajúce vnútroštátne prenosové siete členských štátov – Článok 16 ods. 6 – Pôsobnosť – Využívanie príjmov vyplývajúcich z pridelenia kapacity spojovacích vedení – Podnik prevádzkujúci jedine cezhraničné vysokonapäťové vedenie zabezpečujúce prepojenie dvoch vnútroštátnych prenosových sústav)