Sprawa C-454/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Linköping – Szwecja) – Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen [Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Przesył energii elektrycznej – Pojęcie „operatora systemu przesyłowego” – Rozporządzenie (WE) nr 714/2009 – Połączenia wzajemne – Linia przesyłowa łącząca krajowe systemy przesyłowe państw członkowskich – Artykuł 16 ust. 6 – Zakres stosowania – Wykorzystywanie przychodów z alokacji zdolności połączeń wzajemnych – Przedsiębiorstwo obsługujące jedynie transgraniczną linię wysokiego napięcia zapewniającą połączenie wzajemne dwóch krajowych systemów przesyłowych]