Kohtuasi C-454/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. märtsi 2020. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Linköpingi eelotsusetaotlus – Rootsi) – Baltic Cable AB versus Energimarknadsinspektionen (Eelotsusetaotlus – Elektrienergia siseturg – Direktiiv 2009/72/EÜ – Elektrienergia transport – Mõiste „põhivõrguettevõtja“ – Määrus EÜ nr 714/2009 – Võrkudevaheline ühendus – Liikmesriikide põhivõrke ühendav ülekandeliin – Artikli 16 lõige 6 – Kohaldamisala – Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest saadud tulu kasutamine – Ettevõtja, kes haldab ainult ühte piiriülest kõrgepingeliini, mis tagab kahe erineva riigisisese põhivõrgu vahelise ühenduse)