Věc C-454/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Linköping – Švédsko) – Baltic Cable AB v. Energimarknadsinspektionen („Řízení o předběžné otázce – Vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Přeprava elektřiny – Pojem ‚provozovatel přenosové soustavy‘ – Nařízení (ES) č. 714/2009 – Propojovací vedení – Přenosové vedení spojující vnitrostátní přenosové soustavy členských států – Článek 16 odst. 6 – Oblast působnosti – Použití výnosů z přidělení kapacity propojovacích vedení – Společnost, která provozuje pouze přeshraniční vedení vysokého napětí zajišťující propojení mezi dvěma vnitrostátními přenosovými soustavami“)