Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1673, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 liitteen I korvaamisesta